شرکت کاویان صنعت سلامت گستر

آدرس: یزد، اردکان، خیابان شهید باهنر، روبروی مهدیه

تلفن تماس : ۰۳۵۳۲۲۵۴۵۷۵ – نشانی ایمیل : info@kaviansanatco.com

اساتید مرکز

کارشناس ارشد صنایع غذائی

​دکتر مسعود حبیبی

دکترای صنایع غذائی

مهندس سیدحمیدرضا سبز

کارشناس ارشد صنایع غذائی

دکتر علی اکبر کمالی اردکانی

دکترای صنایع غذائی